Zieleń zabytkowa dokumentacja, kierowanie pracami, nadzór

Polecam w tematyce ogrodowej
13 lutego, 2017

mgr inż. Paweł Kaźmierski posiada uprawnienia opisane poniżej w art.37b.1. ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 840).

Wykonuje opracowania dotyczące zieleni wpisanej do rejestru zabytków obejmujące:
inwentaryzacja zieleni,
ekspertyza dendrologiczna ukierunkowana na zachowanie i leczenie starodrzewia,
plan gospodarki drzewostanem,
program prac konserwatorskich,
dokumentacja powykonawcza,
opinie i zalecenia konserwatorskie,
projekt ochrony drzewostany w procesie inwestycyjnym i po jego zakończeniu.

Pełni funkcje kierownika prac i sprawuje nadzór nad pracami.

Art. 37b. 1. Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.